nChronos

nChronos firmy Colasoft to wysoce wydajne narzędzia, służącego rejestrowaniu ruchu sieciowego, prezentowanego następnie z wykorzystaniem inteligentnej platformy pod postacią kompleksowych analiz wydajności sieci i podłączonych do niej aplikacji oraz przechowującego uchwycone pakiety danych na przestrzeni dyskowej o odpowiedniej wielkości. 

Retrospektywna analiza zapisanych danych historycznych, w połączeniu z monitoringiem w czasie rzeczywistym 24×7, a także możliwościami błyskawicznego wglądu w konkretne dane, umożliwiają wykrycie anomalii w samej sieci jak i aplikacjach, które za sprawą możliwości nChronosa mogą zostać kompleksowo zbadane i wyeliminowane, zapewniając pełną wydajność oraz bezpieczeństwo sieci. 


nChronos składa się z dwóch komponentów: 

 • Serwera (odpowiedzialnego za zbieranie i przechowywanie pakietów danych, analizy oraz statystyki). Zgromadzone przez niego dane dają podstawę do analizy back-in-time oraz retrospektywnej analizy danych dokonywanych przez Konsolę nChronos. Serwer posiada 2 adaptery: pierwszy, służący do zbierania pakietów danych (capture interface); drugi, umożliwiający komunikację z Konsolą (managment interface). Przy czym capture interface funkcjonuje na zasadzie podłączenia do sieci w miejscu port mirror switcha lub przez TAP. nChronos Serwer może być dostępny dla więcej niż jednej Konsoli nChronos
 • Konsoli (display danych, analiza i output), zapewniającej szybki dostęp do wszystkich Serwerów nChronos, które zostały rozmieszczone i zintegrowane z siecią organizacji, tym samym umożliwiając wgląd w zgromadzone w nich pakiety danych. Konsola stanowi centrum zarządzania sieci oferując możliwość:
  • wizualizacji wszystkich działań mających miejsce w sieci (pełny obraz ruchu sieciowego i aktualnego poziomu eksploatacji sieci)
  • głębokiej analizy, celem wyszczególnienia wskaźników wydajnościowych (np. najbardziej aktywnych aplikacji, hostów czy segmentów sieci)
  • rozwiązania wysokopriorytetowych i krytycznych problemów sieciowych (z wykorzystaniem możliwości pełnej i swobodnej konfiguracji alertowania)


Nieprzerwane nagrywanie i przechowywanie ruchu sieciowego

nChronos to nagrywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym 24×7. Materiał jest analizowany (przechowywany) w formie częstotliwości Gigabitowej, który prezentuje przepływ danych i pakietów. Serwer nChronos zapewnia skalowalną i obszerną pamięć do magazynowania danych, która w standardowej wersji sprzętowej zaczyna się od 1TB i w praktyce może być rozwijana bez ograniczeń, w zależności od wielkości i wymagań ruchu sieciowego organizacji.

Monitoring sieci w czasie rzeczywistym

Dostarczając statystyk sieciowych w czasie rzeczywistym, nChronos ukazuje m.in. całkowitą ilość bajtów, pakietów danych, dane przepustowości łącza, najczęściej komunikujące się adresy IP (top IP talkers) czy najbardziej aktywne aplikacje w sieci (top application talkers). Zestawienia danych, ukazane na bieżąco w formie czytelnych statystyk pozwalają administratorom szybko i łatwo uchwycić oraz zrozumieć całe spektrum ruchu sieciowego. Przykładowo, jeśli dojdzie do istotnego spowolnienia sieci, admin może błyskawicznie sprawdzić, które hosty generują największy ruch sieciowy (są top talkers) i jakie aplikacje ograniczają przepustowość łącza w największym stopniu oraz jakie są tego przyczyny.


Wydajna analiza progresywna & data-mining

Efektywne uzyskiwanie danych jest możliwe dzięki progresywnej (level-by-level) analizie wybranych obiektów sieci (np. aplikacji, segmentów sieciowych, adresów, komunikacji), które nChronos jest w stanie przedstawić w wybranych okresach czasowych (godziny, dni, tygodnie). Analiza wiąże się z całkowitym dostępem do ruchu sieciowego aplikacji, statystyk sieciowych i informacji z połączeń, zbieranego ze wszystkich 7 warstw sieci wg modelu OSI. Wykorzystanie narzędzia analizy nChronos oznacza w praktyce znaczną redukcję czasu niezbędnego na dotarcie do źródła problemu i jego eliminację z ruchu sieciowego.

Badanie wydajności aplikacji 

Szczegółowy monitoring i rejestrowanie aktywności aplikacji sieciowych to jedna z kluczowych cech nChronos. Narzędzie umożliwia określenie wybranych funkcji monitoringu samej aplikacji jak i sposobu jej komunikacji z siecią oraz urządzeniami sieciowymi. Bazując na zebranych danych aplikacji, nChronos pozwala administratorom sieci na pełny wgląd w ruch sieciowy oraz generowanie raportów w formie statystyk

Retrospektywna analiza zarejestrowanego ruchu 

nChronos umożliwia wyszukanie pakietów danych ruchu sieciowego z dowolnego okresu (dotyczy to zarówno czasu rzeczywistego jak i historycznych danych). Równolegle do dyspozycji administratora oddano opcję szczegółowej, dogłębnej analizy danych i pozyskania z nich niezbędnych informacji. Funkcjonalność ta pozwala na szybkie doprecyzowanie, weryfikację oraz rozwiązanie problemów związanych z działaniem sieci czy aplikacji. Jest ona pomocna także w wykryciu potencjalnych zagrożeń i ataków sieciowych na organizacje. Dokonując analizy zarejestrowanego ruchu (back-in-time network analysis), nChronos diagnozuje problem i monitoruje stabilność sieci.


Raportowanie 

nChronos dostarcza zarówno ogólne raporty systemowe jak i te zdefiniowane przez użytkownika (customized). Raportowanie uwzględnia informacje o ogólnym stanie sieci, ruchu sieciowym, dystrybucji protokołów, wydajności aplikacji oraz komunikacji między nimi i pozostałymi elementami infrastruktury sieciowej organizacji.

Administrator ma także możliwość otrzymywania raportów alarmowania oraz informacji o najbardziej aktywnych klientach sieci (top talkers). Wszystkie raporty pozostają w pełni konfigurowalne. Mogą dostarczać aktualne statystyki oraz analizy dot. wydajności sieci i ruchu sieciowego w określonym przedziale czasowym lub być częścią zestawienia danych historycznych, zapewniając szerszy kontekst i lepszy wgląd w sytuację administratorom sieciowym. Raporty są wysyłane bezpośrednio na adres mailowy zdefiniowanej grupy użytkowników oraz generowane w odstępach godzinowych, dziennych, tygodniowych lub miesięcznych.

Długoterminowe kolekcjonowanie i analiza danych, pozwala systemowi nChronos na stworzenie wizualizacji statystyk ruchu sieciowego, co ma ułatwić administratorom sieci ustalenie punktu odniesienia w kontekście działania i rozwoju całej sieci organizacji. Przygotowanie wizualizacji pozwala m.in. precyzyjnie zidentyfikować problemy sieciowe oraz dostarcza obiektywnych informacji na temat przyszłego zapotrzebowania sieci (np. przy podejmowaniu decyzji o fizycznym rozszerzeniu sieci o nowe komponenty).


Monitoring połączeń sieciowych & alertowanie

nChronos oferuje możliwość wizualizacji całego ruchu sieciowego. Ciągły monitoring sieci, przedstawiony przez Konsolę w postaci wizualnej ułatwia modelowanie krytycznej komunikacji sieciowej oraz tworzenie schematu ruchu sieciowego. Tym samym nChronos pomaga administratorom w określeniu stanu optymalizacji ruchu sieciowego, jednocześnie umożliwiając zdefiniowanie alertów (alarmów), które zostaną automatycznie uruchomione w momencie gdy wskaźniki wykażą odchylenie od przyjętych norm. Pojawienie się alarmu w interfejsie Konsoli nChronos pozwala zweryfikować zagrożenie zanim w znaczący sposób wpłynie na krytyczne połączenia w sieci.

Kompleksowa analiza sieci w celu zapewnienia optymalizacji jej wydajności

nChronos zapewnia szeroki zakres analizy zorientowanej na aplikacje sieciowe. Uwzględnia on m.in. analizy wydajnościowe, HTTP, analizy high-level FTP, analizy e-mail czy DNS. Kompleksowe ujęcie analityczne pozwala na skrócenie średniego czasu potrzebnego na ustalenie problemu i naprawę (MRRT – Mean Time to Repair) oraz optymalizację wydajności i zwiększenie ogólnej produktywności sieci.

Kluczowe cechy nChronos:

Monitoring sieci w czasie rzeczywistym, chronologiczna ruchu sieciowego (back-in-time), zapewniająca rzeczywisty dowód wystąpienia zdarzenia oraz możliwość długotrwałego przechowywania zarejestrowanych danych przy ich nieprzerwanej rejestracji 24×7.

 • Pełna widoczność ruchu sieciowego: stan ruchu w sieci jest przedstawiany przy pomocy wykresów i czytelnych grafik. Kompleksowe statystyki umożliwiają ukazanie dystrybucji ruchu sieciowego.
 • Alertowanie: nChronos oferuje szerokie możliwości alertowania w zakresie ustawień typów alarmów i zdefiniowania czynników je aktywujących (np atak DoS, ARP). Dzięki temu wszelkie anomalie w ruchu sieciowym są natychmiastowo wykrywane, pozwalając uniknąć zakłóceń w działaniu aplikacji i usług.
 • Ustalenie źródeł problemu i dostarczenie materiału dowodowego: gdy dojdzie do awarii, nChronos, dostarczy obiektywnych dowodów i pozwoli na ustalenie czy jej powodem jest niepoprawne działanie aplikacji czy samej sieci (analiza i uzyskanie danych ze wszystkich 7 warstw sieci).
 • Odtworzenie zdarzenia: dzięki analizie chronologicznej (retrospektywnej), nChronos pozwoli na pełne odtworzenie sytuacji z momentu wystąpienia zdarzenia i umożliwi poznanie przyczyn bez konieczności wyczekiwania na ponowne pojawienie się przesłanek sytuacji (funkcja rewind & reply).
 • Szereg wskaźników służących analizie wydajności aplikacji oraz weryfikacji funkcji transmisji danych w ramach protokołu TCP/IP (m.in. wykrywanie opóźnień oraz utraty pakietów danych między segmentami sieci; pomiar wydajności aplikacji sieciowych, w tym monitoring statusu ustanowionych połączeń i wydajności przetwarzania danych).
 • Optymalizacja wydajności sieci oraz usprawnienie procesu zarządzania ruchem sieciowym i redukcja nakładu pracy, związanego z administracją siecią.

Nasi Partnerzy:

Wyślij zapytanie - skontaktujemy się!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
Pytanie:   

Lub podaj nam swój numer - oddzwonimy!

Telefon*:   
2 dodać dwa (słownie):